BIẾN CỐ TÂN TẠO

Đại học Tân Tạo Đại học y khoa

BIẾN CỐ TÂN TẠO – Đáng nhẽ họ phải đƣợc hưởng một nền giáo dục Chân Thiện Mỹ, được trở thành một Kẻ Sĩ trước khi hoàn thành Y Nghiệp để giúp đời cứu người và được sống cái Vô Cùng của tuổi Thanh Niên dưới mái trường hữu hạn. Một Sự Kiện hay một Vụ Án lớn nhất trong Lịch Sử Giáo Dục VN mà mọi việc trong xã hội đều giải quyết bằng Tiền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *