Featured Video Play Icon

Đây là việc Bùi Duy Tâm đương làm:

Đại học Phan Châu Trinh Đại học y khoa

Bùi Duy Tâm đi đến đâu là những bông hoa y khoa vươn nở đến đấy, tạo nên một cuộc cách mạng tuyệt vời trong công cuộc đào tạo thế hệ bác sĩ mới cho nước nhà.

Bùi Duy Tâm ở nơi nào là tinh thần Y học Hoà Kỳ – Y đức Hải Thượng rực rỡ nơi ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *