Y Đạo của Bùi Duy Tâm

School of Medicine

Dean Bùi Duy Tâm is teaching at several Medical Schools which use his Oath as the direction of their training goals (his activities during 2 first weeks in October, 2018).

Thày Bùi Duy Tâm đương đi truyền Y Đạo cho sinh viên các trường Đại Học Y Khoa theo dường hướng như trong Lời Tuyên Thệ của GS. Khoa Trưởng Bùi Duy Tâm.


 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *