Y Đạo của Bùi Duy Tâm

Đại học y khoa

Dean Bùi Duy Tâm is teaching at several Medical Schools which use his Oath as the direction of their training goals (his activities during 2 first weeks in October, 2018).

Thày Bùi Duy Tâm đương đi truyền Y Đạo cho sinh viên các trường Đại Học Y Khoa theo dường hướng như trong Lời Tuyên Thệ của GS. Khoa Trưởng Bùi Duy Tâm.


 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *