Tinh thần dân tộc trong lịch sử y học Việt Nam

Tinh thần Việt Nam

Trong đề tài ”Tinh thần dân tộc trong lịch sử y học Việt Nam” tôi sẽ lần lượt trình bày thân thế, sự nghiệp Y học cùng tư tưởng và tình cảm của ba vị ĐẠI DANH Y của Việt Nam là:
TUỆ TĨNH, HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG và TUỆ TĨNH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *