Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khẳng định, có thể giảm ngay 50% nguy cơ ung thư bằng cách này

Nguyên Nhân gây Ung Thư và cách Phòng Ngừa.

Ung thư Y HỌC - CẬP NHẬT & BÀI GIẢNG

Nhân việc WHO báo động: Cancer “Disaster” on the Way: Ung Thư sẽ tăng vọt như hỏa tiễn, Đại Học Nghệ Thuật và Y Học Bùi Duy Tâm phi vật thể (BuiDuyTam University of Arts & Medicine on line) bàn về Nguyên Nhân gây Ung Thư và cách Phòng Ngừa.

The World Health Organization (WHO) warns that cancer rates could rise by 57% over the next 20 years, if more effort isn’t put into cancer prevention. The most recent report predicted new cancer diagnoses will skyrocket due to growing elderly populations

Công cuộc Chống Ung Thư không chỉ ở việc Chữa Trị mà quan trọng ở phần Phòng Ngừa vì nhiều loại ung thư có thể tránh được.

Global battle against cancer won’t be won with treatment alone

Prevention is Key: many of these cases are preventable

Muốn Phòng Ngừa hữu hiệu phải biết Nguyên Nhân.

Trong cơ thể khỏe mạnh, tế bào sinh hoạt hay sinh sản bình thường. Nếu bị Kích Thích bất thường sẽ làm rối loạn sự sinh hoạt hay sinh sản mà sinh ra hiện tượng Hỗn Loạn Tế Bào tức là Ung Thư.

@ Tránh Kích Thích Irritation

Những kích thích hay chấn thương đột xuất có thể sinh ra ung thư. Thí dụ cụ thể có thật xảy ra trên một chuyến xe đò có một thanh niên mặc quần cụt, lòi chim ra. Người ngồi bên cạnh ngứa mắt lấy tay búng một cái vào đầu dương vật. Mấy tuần lễ sau sưng lên như bông cải (choufleur/cauliflower), vô bệnh viện Chợ Rẫy, được chẩn đoán là Ung Thư Dương Vật (Cancer de la verge), phải cắt bỏ (amputation de la verge). Chính tôi mổ ca đó.

Kích thích hay chấn thương tiếp diễn nhiều lần lâu ngày:

* Ví dụ như chải đầu bằng lược cứng mà da dầu có nốt ruồi đậm đen, răng lược chọc vào nốt ruồi lâu ngày sinh chứng ung thư rất độc (ác tính malignant) gọi là Melanoma, thường chết trong một vài tháng.

* Chỉ cần bấu vào một chỗ da lành lặn nhiều lần qua một thời gian cũng sinh ung thư. Nên nhớ Skin Cancer is the most common cause of death.

Kích thích sinh ung thư dưới nhiều dạng :

* Sóng Điện Từ (Ánh Sáng, UV, Tia X , Tia Phóng Xạ,…): giống dân da trắng dễ bị skin cancer vì thích tắm nắng mà da có ít melanine hơn các dân da mầu.

* Nhiệt (ung thư cổ họng do hay uống nước nóng quá)

* Khói thuốc (smoking)sinh ung thư phổi và nhiều ung thư khác

* Rượu (các bợm nhậu hay bị ung thư gan)

* Môi Trường (air pollution, water pollution, abestosis)

* Viêm mãn tính hay Chronic Inflamation/ Irritation:

– Barett’s Esophagus:

Chứng GERD ( gastroesophageal reflux disease) lâu ngày dịch vị nhiều acid từ bao tử ứ lên thực quản, kích thích thực quản, gây ung thư.

Đọc thêm: In Barrett’s esophagus, tissue in the tube connecting your mouth and stomach (esophagus) is replaced by tissue similar to the intestinal lining. Barrett’s esophagus is often diagnosed in people who have long-term gastroesophageal reflux disease (GERD) — a chronic regurgitation of acid from the stomach into the lower esophagus. will develop Barrett’s esophagus (only a small percentage). Barrett’s esophagus is associated with an increased risk of developing esophageal cancer (although the risk is small, it’s important to have regular checkups for precancerous cells (dysplasia). If precancerous cells are discovered, they can be treated to prevent esophageal cancer).

– Ung thư dương vật: nếu không cắt da quy đầu, nước tiểu đọng lại, lâu ngày sinh ung thư. Dân Do Thái có tục cắt da quy đầu cho trẻ mới sinh.

* Nhiễm Trùng mãn tính:

– H. Pylori sinh ung thư bao tử:

Tuổi 50 trở lên phải soi bao tử định kỳ (upper GI endoscopy) cùng một lần với Colonoscopy. Nếu biopsy thấy có Helicobacter pylori phải chữa cho dứt. Theo dõi F/U bằng Breath Test (tránh việc phải đút cái ống dài vào họng nhiều lần):

Ôn Bài:

– Treatment for H. pylori

If you have ulcers caused by H. pylori, you’ll need treatment to kill the germs, heal your stomach lining, and keep the sores from coming back. It usually takes 1 to 2 weeks of treatment to get better.

Your doctor will probably tell you to take a few different types of drugs. The options include:

– Breath Tests:

1. Breath Test For H. Pylori

The indication: Helicobacter pylori (abbreviated as H. pylori) is a bacteria that can infect the stomach or duodenum (first part of the small intestine). If left untreated, H. pylori bacteria can cause gastritis (an inflammation or irritation of the stomach lining) and duodenal or gastric ulcers. In addition, infection with H. pylori increases the risk of other diseases and is also a risk factor for gastric cancer.

The test: To perform the test, the patient either swallows a capsule or drinks a beverage containing specially-labeled urea. If H. pylori is present in the stomach, the urea is broken up and turned into carbon dioxide. The carbon dioxide is absorbed across the lining of the stomach and into the blood. It then travels in the blood to the lungs where it is excreted in the breath. Samples of exhaled breath are collected, and the isotopic carbon in the exhaled carbon dioxide is measured.

2. Breath Test For Bacterial Overgrowth

The indication: Although there are normally lots of bacteria in the large intestine, the small intestine normally contains far less bacteria because stomach acid prevents bacteria from growing and because food is rapidly moved through it. However, certain conditions can allow bacteria to grow in the small intestine, such as low stomach acid, a parasite infection, intestinal scar tissue, diabetes, Crohn’s disease, and slow transit of food through the intestine. Bacteria in the small intestine can cause bloating/gas and possible diarrhea within one hour of eating. Unexplained weight loss and Vitamin B12 deficiency are other clues to bacterial overgrowth.

The test: To perform the test, the patient takes a drink containing the sugar lactulose. If there is bacteria overgrowth in the small intestine, lactulose will ferment, producing the gases hydrogen and methane. The breath test involves blowing into a mouthpiece, which collects the breath into vacuum-sealed collection tubes. It looks for increased hydrogen and methane in the exhaled breath. The more of these gases present, the greater the degree of bacterial overgrowth.

3. Breath Test For Lactose Intolerance

The indication: Lactose intolerance is the inability to digest lactose, the sugar found in milk. It causes cramping, bloating, gas, or diarrhea any time dairy products are consumed. Lactose intolerance occurs due to the body’s lack of lactase, an enzyme normally produced by the small intestine that is needed to digest lactose.

The test: To perform the test, the patient takes a drink containing lactose. The beverage may cause cramping, bloating, gas, or diarrhea. If you are lactose intolerant, then your body will not be able to break down the lactose and the undigested lactose will instead be fermented by bacteria in the colon, releasing hydrogen. The released hydrogen will be absorbed into the bloodstream and eventually excreted in the breath. The breath test involves blowing into a mouthpiece, which collects the breath into vacuum-sealed collection tubes. It looks for increased hydrogen and methane in the exhaled breath.

* Nhiễm Virus mãn tính :

– HPV sinh ung thư cổ tử cung cervix cancer và nhiều nơi khác: Phải Chủng Ngừa HPV vaccination.

HPV vaccine is important because it protects against cancers caused by human papillomavirus (HPV) infection. HPV is a very common virus; nearly 80 million people—about one in four—are currently infected in the United States. About 14 million people, including teens, become infected with HPV each year.

Most people with HPV never develop symptoms or health problems. Most HPV infections (9 out of 10) go away by themselves within two years. But, sometimes, HPV infections will last longer, and can cause certain cancers and other diseases. HPV infection can cause:

  • Cancers of the cervix, vagina, and vulva in women;
  • Cancers of the penis in men; and
  • Cancers of the anus (homosex) and back of the throat (oral sex), including the base of the tongue and tonsils (oropharynx), in both women and men.

Every year in the United States, HPV causes 32,500 cancers in men and women. HPV vaccination can prevent most of the cancers (about 30,000) from ever developing

– HBV sinh ung thư gan: Phải chủng ngừa (nếu HBsAg và HBcAb còn negative. Không cần chủng ngừa (nếu HBsAb đã positive). Chưa có thuốc chữa khỏi dứt.

– HCV sinh ung thư gan: Chưa có vaccine chủng ngừa nhưng bây giờ đã có nhiều thuốc trị tuyệt nọc. Mỗi thứ dùng cho một loại HCV (HCV có nhiều type: 1, 2, 3 ,4, 5, 6…) Mấy thuốc sau dùng cho tất cả các type Hep. C virus:

Sofosbuvir, velpatasvir, and voxilaprevir (Vosevi): This can also treat all types of hep C with one tablet that you take each day for 3 months. Typically, your doctor will only prescribe this if you don’t have cirrhosis and after other treatments have not worked. The most common side effects are headache, tiredness, diarrhea, and nausea.

(WebMD Medical Reference Reviewed by Neha Pathak, MD on January 22, 2018)

– Stress (coi như một chấn động hay chấn thương vào não):

Phải sống hài hòa với Tâm Lý Cân Bằng (xem phần sau)

@ Cancer Screening

A. Skin cancer Screening

Skin cancer is the most common leading death for men in US.

The clinical visual skin examination assesses skin lesions using the “ABCDE rule,” which involves looking for the following characteristics: asymmetry, border irregularity, nonuniform color, diameter greater than 6 mm, and evolving over time.

 

B.PLCO Cancer Screening

 The Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian ( PLCO ) Cancer Screening Trial is a large population-based randomized trial designed and sponsored by the National Cancer Institute ( NCI ) to determine the effects of screening on cancer-related mortality and secondary endpoints in men and women aged 55 to 74.

PLCO results showed that:

·    Prostate  cancer  annual screening with PSA testing and DRE (Digital Rectal Examination) had a 12 percent higher incidence of prostate cancer than men in the control group but the same rate of death from the disease

. Lung cancer screening with annual chest X-ray for 4 consecutive years had nearly the same mortality rate from lung cancer as participants who received usual care.
·   Colorectal cancer screening with flexible sigmoidoscopy decreased both the incidence (21%) and death from the disease (26%) over an average of almost 12 years when compared to the usual care group.
·    Ovarian cancer screening with CA-125 and transvaginal ultrasound (TVUS) increased the number of ovarian cancers diagnosed but did not reduce the number of deaths from these cancers.

C. USPSTF (US Preventive Services Task Force) Cancer Screening Recommendations:

. Breast cancer: (Women >40y) → Mammography every 1-2y

. Cervical cancer: (Women 21-29y) → Pap smear every 3y

(Women >30y) → Pap smear every 3y or

Pap smear + HPV testing every 5y

. Colorectal cancer: (Patients > 50y)→ Fecal Blood Occult annually

or Flexible Sigmoidoscopy every 5y

or Colonoscopy every 10y

. Lung cancer: (Patients 55-74y, >30 packs-year (smoker or quit<15y) . → Low dose CT chest annually

. Prostate cancer: (Men > 50y or high risk men > 40y)

→ Discuss screening, individual decision

 

@ Prophylactic Mastectomy or Oophorectomy

Còn một cách ngừa ung thư là Cắt Bỏ như Prophylactic Mastectomy or Oophorectomy nếu thấy đến tuổi dễ bị mà mình không cần đến các bộ phận đó nữa hoặc cơ nguy quá lớn như trong trường hợp BRCA Gene Mutation.

Patients with the BRCA gene mutation have a high risk of developing breast cancer in one or both breasts. Multiple studies have assigned a 57 to 86% chance of developing breast cancer in women identified with the BRCA gene mutation. In these cases removal of both breasts before cancer is identified is warranted. Until genetic engineering is mastered, removal of the target organs at risk for cancer is the safest preventative treatment we currently have available. This is known as a prophylactic mastectomy.

Kỹ thuật hiện đại tái tạo nhũ bộ bằng cách giữ lại núm vú và da vú với Bilateral nipple-sparing mastectomy . Cặp vú còn đẹp gấp 10 ngày xưa!

Our specialized team of plastic surgeons can perform one-stage breast reconstructions, giving patients natural-looking breasts during the same operation.

Age: 41, from Sherman Oaks CA. Bilateral nipple-sparing mastectomy with Cassileth One-Stage Breast Reconstruction. 240cc implants. Fat grafting to breasts was performed during a second surgery.

BEAUTIFUL BREASTS WITH NIPPLE-SPARING MASTECTOMY

@ Ăn Uống (Sensible Diet) & Sinh Hoạt:

– Không kiểm tra thức ăn có chất Carcinogen

– Ăn không điều độ, thiếu vận động sinh chứng Béo Phì (Obesity dễ bị Breast Cancer và Colon Cancer)

Đọc thêm:

A- Here are some everyday foods and drinks that are labeled as carcinogenic:

Alcohol is classified as a ‘Group 1 carcinogen’ which means that, like processed meat, the evidence that alcohol can be linked to cancer is extremely strong — particularly cancer of the mouth, throat, esophagus, breast, liver, stomach and bowel. Alcohol can also impact the levels of hormones that are linked to breast cancer,

Red and processed meats

The World Health Organisation has classified processed meats including ham, salami, sausages and hot dogs as a ‘Group 1 carcinogen’,

“Red meat, such as beef, lamb and pork, has been classified as a Group 2A carcinogen which means it’s a ‘probable’ cause of cancer”.

In terms of cancer risk there is no reason to cut meat completely from your diet but Cancer Council does recommend eating only moderate amounts, which is approximately 65-100g of cooked red meat 3-4 times a week.

Thống kê thường đưa ra con số để dọa mình. Thí dụ nói ăn đồ barbecue, butter, cheese, milk,… đều không tốt nhưng lại nói nếu không quá 15 lần barbecue/tháng, 2 ly sữa/ngày thì OK. Bụng đâu, tiền đâu mà ăn nhiều đến thế! Tây nói: “Just spit out anything tasting delicious”. Vậy sống làm chi! Thôi cứ thoải mái cho sướng cái mồm miễn chừng mực theo đạo Trung Dung.

B– Tiến sĩ Hardin B. Jones thuộc Viện Y Khoa Academy of Medical Science (New York, Mỹ) bất ngờ tiết lộ thông tin gây chấn động trên toàn thế giới “chanh có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư mạnh mẽ hơn nhiều lần các loại thuốc hóa trị”

Kể từ năm 1970 tới nay đã có hơn 20 công trình nghiên cứu khẳng định chanh có thể tiêu diệt 12 tế bào ung thư ác tính, bao gồm ung thư vú, ruột kết, phổi, tuyến tụy, tuyến tiền liệt… Đặc biệt hợp chất limonoid có trong quả chanh cũng như trái cây họ cam quýt có thể làm chậm tốc độ phát triển của các tế bào bướu thụ thể estrogen dương tính và âm tính.
Các thành phần có trong chanh mạnh mẽ hơn Adriamycin, đây là một loại thuốc hóa trị dùng để ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư, thông tin này được xác nhận bởi Viện Khoa học Sức khỏe Baltimore’s Health Sciences (Mỹ). Tuy nhiên, chỉ vì lợi ích, những người làm trong ngành dược lại nhẫn tâm thao túng kết quả này nhằm che giấu sự thật để tạo ra ngành công nghiệp hóa trị bệnh ung thư với lợi nhuận khủng khiếp.

Phát hiện này đã khẳng định tầm quan trọng của trái cây họ cam quýt cũng như chứng minh các nghiên cứu cũ là đúng (tức việc tiêu thụ rau củ quả có thể làm giảm nguy cơ ung thư).

Trong cuốn sách The Big Cancer Lie được phát hành năm 2014 của nhà xuất bản Lulu đã vạch trần thủ đoạn của các cơ quan dược phẩm Mỹ nhằm che dấu cách chữa bệnh ung thư cực kỳ rẻ tiền mà hiệu quả này.

(Nhân tiện đây tôi muốn nói thêm ta không thể làm ngơ với các cách chữa ung thư trong dân gian sau khi bệnh viện K đã bó tay. Cách chữa trị nào có hiệu quả trên một số ca phải được nghiên cứu như một đề tài luận văn Bác Sĩ, Tiến Sĩ. Chẳng có ích lợi hơn cứ đi cóp lại hay dịch các tài liệu nuoedc ngoài sao?

C- Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khẳng định, có thể giảm ngay 50% nguy cơ ung thư bằng cách thay đổi Lối Sống

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khẳng định, có thể giảm ngay 50% nguy cơ ung thư bằng cách này

Khoảng 42% trường hợp ung thư và 45% trường hợp tử vong do ung thư ở Mỹ liên quan đến các yếu tố nguy cơ có thể ngăn ngừa được bằng cách thay đổi lối sống.

Theo một nghiên cứu mới đây của Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu đưa ra các ước tính bằng cách tính toán, các yếu tố lối sống nhất định ảnh hưởng đến 26 loại ung thư khác nhau ở người lớn trên 30 tuổi. Những yếu tố nguy cơ này bao gồm:

– Hút thuốc lá

– Khói thuốc lá

– Thừa cân

– Uống rượu

– Ăn thịt đỏ và thịt chế biến

– Chế độ ăn ít trái cây và rau củ, chất xơ và canxi trong khẩu phần ăn.

– Không hoạt động thể chất

– Tim cực tím (UV) bức xạ từ ánh mặt trời

– Các bệnh nhiễm trùng liên quan đến ung thư.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành xem xét mức độ phổ biến của những yếu tố nguy cơ đã biết và nguy cơ tương đối. Họ sử dụng các thông tin này để ước lượng tỷ lệ ung thư liên quan đến những yếu tố nguy cơ. Sau đó, họ áp dụng tỷ lệ này để chẩn đoán ung thư thực tế và phân tích dữ liệu tử vong để ước tính tổng số trường hợp ung thư và trường hợp tử vong.

Các tác giả nghiên cứu đã sử dụng số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) và Viện Ung thư Quốc gia. Các tác giả cho biết, mặc dù tỷ lệ tử vong do ung thư đã giảm 25% kể từ năm 1991, tuy nhiên, gánh nặng do ung thư vẫn còn rất nặng nề.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, những phát hiện của họ có thể giúp các nhà lãnh đạo đặt ra các ưu tiên cho việc phòng ngừa và kiểm soát bệnh ung thư.

Xếp hạng các yếu tố nguy cơ

Sau khi phân tích các yếu tố nguy cơ đối với các trường hợp ung thư tổng thể và trường hợp tử vong do ung thư vào năm 2014. Các nhà nghiên cứu rút ra kết luận yếu tố nguy cơ hút thuốc lá đứng đầu danh sách.

1. Hút thuốc lá. Yếu tố nguy cơ này chiếm 19% trong tất cả các trường hợp ung thư và gần 29% trường hợp tử vong do ung thư.

2. Thừa cân và béo phì. Yếu tố nguy cơ này chiếm 7,8% số trường hợp mắc bệnh ung thư và 6,5% trường hợp tử vong do ung thư.

3. Uống rượu. Yếu tố nguy cơ này có liên quan đến 5,6% trương hợp ung thư và 4% trường hợp tử vong do ung thư.

4. Tia UV. Yếu tố này có thể chiếm tới gần 5% số trường hợp, nhưng chỉ chiếm khoảng 1,5% ca tử vong.

5. Không hoạt động thể chất: chiếm gần 2,9% số trường hợp và 2,2% số người chết do ung thư.

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khẳng định, có thể giảm ngay 50% nguy cơ ung thư bằng cách này - Ảnh 2.

Theo đó, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khẳng định, 42% trường hợp ung thư và 45% trường hợp tử vong do ung thư ở Mỹ có liên quan đến các yếu tố nguy cơ có thể ngăn ngừa được bằng cách thay đổi lối sống.

– Cai nghiện thuốc lá và tránh xa khói thuốc

– Duy trì cân nặng khỏe mạnh, chế độ ăn uống và mức độ hoạt động lành mạnh bằng cách làm theo hướng dẫn của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ về Dinh dưỡng và Hoạt động thể thao để dự phòng ung thư.

– Tìm hiểu các phương pháp làm thế nào để tự bảo vệ mình khỏi tia UV với các kiến thức về phòng chống và phát hiện sớm ung thư da.

– Kiểm tra sức khỏe định kỳ và phát hiện sớm các loại bệnh nhiễm trùng có liên quan đến ung thư.

– Đảm bảo các thành viên trong gia đình đều được tiêm chủng ngừa vacxin HPV.

Some Facts:

– According to the report, the rate of new cancer cases could be cut in half if people quit smoking, limited their alcohol intake, ate sensible diets, exercised, and took advantage of preventative screenings and vaccines. (e.g. Lung cancer alone comprises 13% of cancer diagnoses, and between 80 and 90% of lung cancers are tied directly to smoking).

– The report also mentions the impact cancer is likely to have on developing countries, where lifespans are increasing, but also where cancers caused by infections like HPV and hepatitis are becoming more prevalent..

– Many developing countries continue to be disproportionately affected by the double burden of high infection-related cancers (including those of the cervix, liver, and stomach) and the rising incidence of cancers (such as those of the lung, breast, and large bowel) associated with industrialized lifestyles.

– Yet the implementation of effective vaccination against hepatitis B virus and human papillomavirus can markedly reduce cancers of the liver and cervix, respectively. Preventing the spread of tobacco use in low- and middle-income countries is of crucial importance to cancer control. Likewise, in rapidly industrializing countries, measures to promote physical activity and avoid obesity should also be prioritized in relation to cancers such as those of the large bowel and breast.

Early detection, diagnosis, and treatment

In addition, low-tech approaches to early detection and screening have proven their efficacy in developing countries. A prime example is cervical cancer screening using visual inspection with acetic acid and cryotherapy or cold coagulation treatment of precancerous lesions. This type of “screen-and-treat” programme has been successfully implemented in India and Costa Rica, for example.

@ Genetic & Ethnic factors

Thường nguy cơ bị ung thư tăng lên nếu trong gia đình có người bị ung thư.

Thí dụ:

– Colon cancer: Nếu cha bị ung thư đại tràng trong tuổi 40 thì các con phải làm Colonoscopy từ tuổi 30.

Cuối năm 2017, bệnh nhân Phạm Duy V. (SN1968, trú tại Hải Dương) đến thăm khám tại Bệnh viện K T.Ư và được chẩn đoán ung thư trực tràng. Điều đặc biệt là gia đình anh có tới 7 người cùng mắc ung thư trực tràng.

– Prostate cancer:

* In the U.S., prostate cancer is at least 60 percent more common and 2 to 3 times more deadly among black men than non-Hispanic white men.

* A man also has a much higher risk of developing cancer if his identical twin has it, and a man whose brother or father had prostate cancer has twice the risk of developing it compared to other men. Having a brother who has or has had prostate cancer is more of a genetic risk than having a father with the prostate cancer

Ôn Bài:

(i) First-degree relatives include an individual’s parents, siblings, and children. (A first degree relative FDR is a family member who shares about 50 percent of their genes with a particular individual in a family)

(ii) Second-degree relatives include an individual’s grandparents, grandchildren, uncles, aunts, nephews, nieces, and half-siblings.

(iii) Third-degree relatives include an individual’s great-grandparents, great grandchildren, great uncles/aunts, and first cousins.

(iv) Fourth-degree relatives include an individual’s great-great-grandparents, great-great-grandchildren, and first cousins once-removed (i.e., the children of the individual’s first cousins).

@ Luật Lệ Quốc Gia

 

Quốc gia có luât lệ bắt buộc có giấy chủng ngừa (Viêm gan B,…) khi nhập học, xin việc làm,…luật lệ hạn chế việc Rượu Chè nhậu nhẹt, Cấm Hút Thuốc tại nơi công cộng, sẽ làm giảm số tử vong vì ung thư cho cả nước.

Adequate legislation to reduce exposure and risk behaviours

For instance, the first international treaty sponsored by WHO, the Framework Convention on Tobacco Control, has been critical in reducing tobacco consumption through taxes, advertising restrictions, and other regulations and measures to control and discourage the use of tobacco.

Similar approaches also need to be evaluated in other areas, notably consumption of alcohol and sugar-sweetened beverages, and in limiting exposure to occupational and environmental carcinogenic risks, including air pollution.

“Adequate legislation can encourage healthier behaviour, as well as having its recognized role in protecting people from workplace hazards and environmental pollutants,”, it is critical that governments commit to enforcing regulatory measures to protect their populations and implement cancer prevention plans.”

@ Tâm Lý Cân Bằng

Giải thưởng Nobel Sinh Học Elizabeth H. Blackburn đã nêu ra:
con người muốn sống trăm tuổi, ăn uống điều độ chiếm 25%, những cái khác chiếm 25%, Tâm Lý Cân Bằng chiếm những 50%.

Giả thuyết đó dựa trên sự Thay Đổi Chiều Dài của Telomere và sự Nội Tiết Hormone như sau:

– Một người nổi giận đùng đùng, áp lực hormone tăng sinh, đủ để giết chết một con chuột. Vì vậy, áp lực hormone, còn gọi là hormone độc tính. Y học hiện đại chỉ ra: Ung thư, xơ cứng động mạch, cao huyết áp, loét hệ tiêu hóa, kinh nguyệt không đều, 65-90% triệu chứng có liên quan tới áp lực tâm lý.
– Hormone hưng phấn khiến con người thoải mái, cảm giác vui tươi, toàn thân rơi vào trạng thái tốt, giúp điều tiết các cơ quan trong cơ thể cân bằng, khỏe khoắn.

Thế thì, trong cuộc sống, chúng ta nên làm như thế nào mới có thể có được hormone hưng phấn, giảm hormone áp lực:

1. Có mục tiêu rõ ràng, nỗ lực đạt được.

Nghiên cứu mới nhất cho rằng, cảm giác đạt mục tiêu càng mạnh càng giúp cơ thể khỏe khoắn.

Bởi vì trong cuộc sống, đam mê quyết định tâm thái con người, quyết định trạng thái sống. Người nỗ lực đạt mục tiêu não bộ trong trạng thái thoải mái phát triển, vì thế, thường dùng não bộ sẽ thúc đẩy hoạt động não, đẩy lùi tuổi già.Người trung lão niên sau khi nghỉ hưu có thể đọc sách, khiêu vũ, vẽ vời, giúp não bộ luôn trong trạng thái hoạt động.
2. Giúp đỡ người khác làm niềm vui có tác dụng trị liệu tốt..
Nghiên cứu chỉ ra, giúp đỡ người khác về vật chất, có thể giảm tỉ lệ tử vong xuống 42%, giúp người khác ổn định tinh thần, có thể giảm tỉ lệ tử vong dưới 30%. Bởi vì tốt với người khác, hay làm việc thiện, sẽ có cảm giác vui tươi và tự hào, giảm hormone áp lực, thúc đẩy hormone hưng phấn. Chuyên gia tâm lý và tâm thần học nói: duy trì thói quen giúp đỡ người khác là phương pháp phòng và điều trị trầm cảm.

3. Gia đình hòa thuận là bí kíp sống lâu.

Hai nhà tâm lý học người Mỹ công bố nghiên cứu trong vòng 20 năm: trong số các nhân tố quyết định tuổi thọ, đứng số 1 là ” quan hệ người với người “.. Họ cho rằng, quan hệ con người với con người quan trọng hơn rau cỏ hoa quả, việc thường xuyên luyện tập và rèn luyện trong thời gian dài.Liên hệ người với người không chỉ bao gồm bạn bè, còn bao gồm quan hệ gia đình. Vì thế, gia đình hòa thuận, bạn bè tốt là một trong những yếu tố quyết định tuổi thọ con người. Tinh thần không thoải mái, khi tức giận, sẽ ảnh hưởng tới hoạt động gan, dẫn đến tình trạng khô gan và khô máu ở gan.
Hiện nay, thống kê của bộ y tế thế giới, trên 90% bệnh đều có liên quan tới tinh thần.

Hoạt động có thể sinh dương khí, đả thông âm khí, giúp tuần hoàn máu, cơ thịt phát triển, khỏe gân cốt. Tâm phải Tĩnh, Thân phải Động, giữ cân bằng, đó là tam đại pháp bảo của bất cứ môn phái dưỡng sinh nào.
Kết: Quyết định tuổi thọ con người không chỉ là ăn uống và vận động, còn là tâm tính vui tươi, tâm thái tích cực cũng vô cùng quan trọng!

Trước kia “Ở Hiền gặp Lành, Chữ Tâm kia mới bằng 3 chữ Tài” chỉ là niềm tin, là phương châm đạo đức. Bây giờ khoa học thực nghiệm đã đo được lòng Nhân Ái và chứng nghiệm được sức mạnh của Tinh Thần, của Tình Yêu.

Trước kia, ta thường nói “Thân thể có khỏe mạnh, Tinh thần mới minh mẫn”. Bây giờ có thể nói ngược lại “Tinh thần minh mẫn làm cho Thân thể khỏe mạnh. Hai chiều xuôi ngược, đều đúng, hỗ trợ nhau.

Thật hơn cả tuyệt vời!

(Xin hãy đọc kỹ lời phát biểu của nhà khoa học Nobel Prize Winner Elizabeth H. Blackburn)

Giải thưởng Nobel Sinh Học & Y Học Elizabeth H. Blackburn đã trả lời cuộc phỏng vấn như sau:

Hỏi: You won your Nobel prize for medicine for your discoveries concerning telomeres, found at the ends of chromosomes. What are telomeres and what happens to them as we age?

Đáp: Chromosomes carry your genetic material – as shoelaces, telomeres are the little protective tips at the end. They are made of repeating short sequences of DNA sheathed in special proteins.

During our lives they tend to wear down and when telomeres can’t protect chromosomes properly, cells can’t replenish and they malfunction. This sets up physiological changes in the body which increase risks of the major conditions and diseases of ageing: cardiovascular disease, diabetes, cancer, a weakened immune system and more. But the process is somewhat malleable. It is happening in all of us at some rate, but the rate can change. An enzyme called telomerase can add DNA to the ends of chromosomes to slow, prevent and partially reverse the shortening.

Hỏi: Can you delay or reverse ageing by taking care of your telomeres?

Đáp: We all have health spans – the number of years we remain healthy, active and disease-free – and the shortening of our telomeres contributes to ageing and our entry from health span into disease span. But we can [do things that] affect our telomerase and telomeres, that can [delay] entry from health span to disease span. So we are talking more about keeping people healthier for longer and staying off some diseases of ageing. This is not about extreme life span extension – though of course staying healthier longer does have a reflection in mortality rates.

Hỏi: In the book you argue that to lengthen our telomeres, or at least stop them shortening, we need to improve our lifestyle by managing chronic stress, exercising, eating better and getting enough sleep. A lot of these things are recommended already – so what is new?

Đáp: People hadn’t understood why at the cellular level the sorts of things that are recommended to improve lifestyle can help stay off disease. One reason is because they are helping you maintain telomeres. The book integrates a lot of new studies – from genetics, epidemiology and social science – that have been accumulating. We also provide a new biological underpinning to the mind-body connection. Nobody had any idea that meditation and the like, which people can use to reduce stress and increase wellbeing, would be having their salutary and well-documented useful effects in part through telomeres. The book is also recognising how much control we can have. Small tweaks in how you approach stress, for example, can lead to long-term habits that make a difference.

Hỏi: What exercise can help preserve our telomeres?

Đáp: The good news is you don’t have to go to the gym three hours a day or run a marathon a week. People who do moderate aerobic exercise – about three times a week for 45 minutes – have telomeres pretty much as long as marathon runners. Mixing things up seems to be good too. One study showed the more different kinds of exercise people did, the longer their telomeres. Many studies looking at people under severe chronic stress find their telomere shortness relates to how severely that stress is experienced. But that relationship seems particularly strong in sedentary people. Even 10-15 minutes of light exercise daily appeared, in one study, to buffer the effect.

Hỏi: Beyond a balanced diet with lots of wholefoods such as vegetables, fruits and grains, should we be taking any supplements to lengthen our telomere?

Đáp: Having adequate omega-3 fatty acids really seems to relate to better telomere maintenance and the easiest way to ensure that may be a supplement. It is also in foods such as oily fish and flaxseeds. There is some data about vitamin D but the studies are somewhat incomplete. It is pretty clear that if people have a balance much more towards a wholefoods diet versus a diet high in processed foods, red meat, sugary drinks and highly refined white bread – again, all the things we know already are bad for our health – you see quantifiable effects on telomeres.

Hỏi: Are marriage and children telomere-friendly?

Đáp: There is a general trend for longer telomeres among married people or those with partners. But we have also studied women who were formerly in relationships where they were domestically abused. Their telomeres were shorter, and the amount they were shorter related quantitatively to the number of years they were in the relationship. It probably relates to the stress of being in a threatening situation for a long period of time. One preliminary study has suggested having children may help telomere health but it has not yet been independently repeated, so it is early days.

Hỏi: How quickly can telomere length change?

Đáp: You can see the effects of interventions in as little as a few months. But it is really the long-term changes, over periods of a year to 10 years, that are going to be predictive of increased health span.

Hỏi: Have you had your telomeres tested?

Đáp: I had them tested because I was part of a research study. It turned out I had long telomeres. But that can change, so that test result doesn’t stop me from taking seriously these lessons I have learned from all the research. I do try to build these things into my life. I exercise, but I don’t spend hours at the gym; I have a good diet, but am not fanatical about food; and I try to think about the effect of stress. I practice micro-meditations which I think help.

Hỏi: There are pills that, it is claimed, have telomere lengthening effects, and at least one US company is developing telomerase gene therapy with the aim of reversing ageing. Are they a good idea to take?

Đáp: These are things that purport to increase telomerase activity, but they are very untested and the studies that have been done have only been done by those who actually market these products. There is a caution too because telomerase has a good side (lengthening telomeres) but it can also have a bad side. Higher levels of it are associated with higher risks of brain tumours, melanoma and non-smokers’ lung cancers. Things like exercise, stress reduction and good diet, on the other hand, have never been shown to increase cancer risk, and indeed some studies show they decrease those risks.

Addendum-Commercial tests are available for telomere length, with prices in the US ranging from about $100 to $500. Nam Khoa Biotech Lab (TP.HCM, VN) của TS.BS. Phạm Hùng Vân là nơi độc nhất tại VN đo được Telomere Length với giá 1 triệu VNĐ.

Hỏi: After your experience on President Bush’s Council on Bioethics – you were kicked off in 2004, many think for your support of human embryonic stem cell research – how do you feel about President Trump and his attitude to science?

Đáp:I expect there is going to be a mass shortening of telomeres around the country related to the chronic severe stress that will be a consequence if a number of Trump’s policies come to pass. There is a likelihood of all these very burdensome diseases of ageing going up.

Elizabeth Helen Blackburn, (born 26 November 1948) she was a biological researcher at the University of California, San Francisco, who studied the telomere, a structure at the end of chromosomes that protects the chromosome. Blackburn co-discovered telomerase, the enzyme that replenishes the telomere. For this work, she was awarded the 2009 Nobel Prize in Physiology or Medicine. She also worked in medical ethics, and was controversially dismissed from the Bush Administration’s President’s Council on Bioethics

Bà Elizabeth H. Blackburn được giải thưởng Nobel năm 2009 trong khi nghiên cứu tại UCSF (University of California in San Francisco), tìm ra Telomerase là một enzyme làm dài chuỗi telomere (một chỉ số về tuổi thọ và chẩn đoán ung thư từ sớm). Tôi được hân hạnh là bạn đồng môn với Bà. Trong 4 năm, ngày đêm miệt mài nghiên cứu tại UCSF (1961-1964), tôi đã tìm ra Di-Hydro Folate Reductase, một enzyme liên hệ tới việc trị ung thư. Tại một hội nghị khoa học, tôi được trịnh trọng giới thiệu là: “The man who found the Enzyme”. Nhân bàn về Telomere, ta nên biết phòng thí nghiệm riêng của TS.BS. Phạm Hùng Vân là nơi độc nhất ở VN đo được Telomere (chỉ số về tuổi thọ và chẩn đoán sớm một số bệnh). TS.BS. Phạm Hùng Vân là một nhà Vi Sinh Học uy tín nhất VN, hiện nay là Hiệu Trưởng Đại Học Phan Châu Trinh tỉnh Quảng Nam, nơi quê hương ông.

Một việc ngẫu nhiên thú vị là cả Elizabeth H. Blackburn và Bùi Duy Tâm đều rất quan tâm đến Y Đức Medical Ethics đến độ Bà đã gây sóng gió tại Hội Đồng Y Đức của Tổng Thống Bush Bush Administration’s President’s Council on Bioethics còn tôi luôn giương cao ngọn cờ “Y Đức Hải Thượng” qua các trường đại học Y Khoa, bắt đầu từ Y Khoa Huế trong Lời Tuyên Thệ của Người Thày Thuốc

 

 

Bùi Duy Tâm.

BDTsignature

Biệt thự Hương Tâm, Đại lộ Hoàng Hôn, TP.San Francisco

Ngày 22 tháng 5 năm 2018

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *